top of page
  • รูปภาพนักเขียนGLOME PET

ลงนาม MOU พลักดันคุณภาพการศึกษาร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์ เพ็ทมี (Pet-Me)

วันที่ 4 กันยายน 2566 โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท ดร.ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล ผู้อำนวยการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทมี Petme Animal Hospital (จ.นครราชสีมา) คุณประเสริฐ กองจันทร์


ได้รับเกียรติ และ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการสนับสนุนทางด้านวิชาการตัดขนสุนัข รวมถึง ได้ลงนามเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลักดันวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจสัตว์เลี้ยง โดยมีใจความสำคัญในการผลักดันดังนี้


1. เพื่อเป็นเครือข่ายในการมุ่งพัฒนาคุณภาพ และ เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา 2. ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ การพัฒนาสังคมด้วยวิชาชีพ 4. ร่วมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร สร้างอาชีพ 5. การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ จนถึงความร่วมมือในอนาคต


ทั้งนี้โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท ได้ร่วมประชุม และ ให้คำแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรกับทางโรงเรียนสอนตัดขนสัตว์เพ็ทมี ในการจัดทำมาตรฐานการเรียนการสอน และ ร่วมพัฒนาวิชาชีพตัดขนสุนัขไปพร้อมกัน


ดู 13 ครั้ง

Comments


bottom of page