top of page
Frame 3 (5).png
Rectangle 75 (1).png

DOG GROOMING TRAINING COURSE

หลักสูตรตัดขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ

ปัจจุบันโรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่เพ็ท เปิดหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสูตร หลักสูตรเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพ โดยมีหลักสูตร ตั้งแต่ 30 จนถึง 60 วัน

30 DAYS COURSE

60 DAYS COURSE

ราคา 50,000* บาท

ราคา 28,000* บาท

NAT09567.jpg

หลักสูตรพื้นฐาน 30 วัน

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ทันที

ภาคทฤษฎี

 • การเรียนการสอนสายพันธุ์สุนัข-แมว

 • การดูแลสุนัข-แมวพื้นฐาน

 • วิธีการรับมือนิสัยที่หลากหลายของสัตว์พฤติกรรม/สรีระวิทยา/การดูแลสุขภาพของสัตว์/การโภชนาการสัตว์เป็นต้น

ภาคปฎิบัติ

 • เทคนิคและวิธีการอาบน้ำสุนัข 

 • การเป่าขนสุนัขให้แห้งและขึ้นฟู

 • การตัดขนสุนัขโดยใช้แบตตาเลี่ยน

 • การตัดขนสุนัขด้วยกรรไกร

 • การตัดแต่งขนเพื่อความสวยงาม

 • การใส่ใจในรายละเอียด หู เล็บเท้าสุนัข

ทักษะและความชำนาญ

 • การฝึกทักษะการใช้กรรไกร

 • การฝึกทักษะการใช้แบตตาเลี่ยน

 • ขั้นตอนการรับลูกค้า

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเปิดร้าน

 • ให้คำแนะนำในการจัดซื้ออุปกรณ์

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบอาชีพ (อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ) จบการศึกษาหลักสูตรระดับพื้นฐาน

ราคา 28,000 บาท

(จำนวนจำกัด / รอบ / เดือน)

CA109445.jpg

หลักสูตรระดับสูง 60 วัน

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน

มีทักษะในการประกอบอาชีพได้ทันที

ภาคทฤษฎี

 • การเรียนการสอนสายพันธุ์สุนัข-แมว

 • การดูแลสุนัข-แมวพื้นฐาน

 • วิธีการรับมือนิสัยที่หลากหลายของสัตว์พฤติกรรม/สรีระวิทยา/การดูแลสุขภาพของสัตว์/การโภชนาการสัตว์เป็นต้น

ภาคปฎิบัติ

 • เทคนิคและวิธีการอาบน้ำสุนัข 

 • การเป่าขนสุนัขให้แห้งและขึ้นฟู

 • การตัดขนสุนัขโดยใช้แบตตาเลี่ยน

 • การตัดขนสุนัขด้วยกรรไกร

 • การตัดแต่งขนเพื่อความสวยงาม

 • การใส่ใจในรายละเอียด หู เล็บเท้าสุนัข

ทักษะและความชำนาญ

 • การฝึกทักษะชำนาญการใช้กรรไกร

 • การฝึกทักษะชำนาญการใช้แบตตาเลี่ยน

 • ขั้นตอนการรับลูกค้า

 • การฝึกรับลูกค้า

 • ให้คำแนะนำสำหรับการเปิดร้าน

 • ให้คำแนะนำในการจัดซื้ออุปกรณ์

 • การคัดเลือกทำเล และ ตกแต่งร้าน

 • การพบกับพันธ์ุสุนัขที่หลากหลายมากขึ้น

 • การพบกับกรณีศึกษาเคสไม่พบเจอบ่อย

ประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรเพื่อการประกอบอาชีพ (อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ) จบการศึกษาหลักสูตรระดับสูง

ราคา 50,000 บาท

(จำนวนจำกัด / รอบ / เดือน)

+ ค่าอุปกรณ์ตัดขนสุนัขเพิ่มเติม 2,500 บาท

*เนื้อหาของหลักสูตรอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะให้เหมาะกับผู้เรียน

*วันเวลาในการเรียนสามารถเลือกช่วงที่นักเรียนสะดวกได้  *เรียนตัวต่อตัว

CA109453.jpg
NAT09573.jpg
4620693218550098495.ac2bea653f16dbb4189a
CA109459.jpg
JF020017.jpg
104784.jpg
bottom of page