GALLERY

ประมวลภาพบรรยากาศของสถานศึกษา การทำงานนอกและในสถานที่ การเรียนการสอน พิธีมอบประกาศนียบัตร และ ภาพกิจกรรมต่างๆ

FEBRUARY 2022

บรรยากาศรับประกาศนีบัตรจบการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

JULY 2020 - AUGUST 2021

ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2564

SEPTEMBER-OCTOBER 2020

บรรยากาศรับประกาศนีบัตรจบการศึกษา

ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

December-MARCH 2021

ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564

STUDY Atmosphere

บรรยากาศการสถานที่ และ บรรยากาศการเรียนการสอน

ภายในโรงเรียนสอนตัดขนสุนัขโกลมี่เพ็ท