GALLERY

ประมวลภาพบรรยากาศของสถานศึกษา การทำงานนอกและในสถานที่ การเรียนการสอน พิธีมอบประกาศนียบัตร และ ภาพกิจกรรมต่างๆ

JULY-AUGUST 2022

บรรยากาศรับประกาศนีบัตรจบการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2565

MAY - JUNE 2022

บรรยากาศรับประกาศนีบัตรจบการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2565

JULY 2020 - AUGUST 2021

ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2564

SEPTEMBER-OCTOBER 2020

บรรยากาศรับประกาศนีบัตรจบการศึกษา

ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563

FEBRUARY 2022

บรรยากาศรับประกาศนีบัตรจบการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565