top of page

GLOME PET GROOMING & SPA

ABOUT SCHOOL

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท หาดใหญ่ เป็นโรงเรียนสอนตัดขนสุนัขที่เปิดทำการเรียนการสอน ยาวนานกว่า 16 ปี ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ตราสัญลักษณ์รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับมาตรฐานการเรียนการสอน ISO9001:2015 แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ มีมาตราฐาน ด้านการบริการและการสอน โดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพ เน้นการเรียนสอนแบบตัวต่อตัว ปฎิบัติจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการศึกษา และอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่เพ็ท มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล แห่งเดียวในภาคใต้

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอาชีพ
  เน้นทักษะ การปฎิบัติ และลงมือทำด้วยตนเอง (PDCA)

 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียน (5S)

 4. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานทั้ง ในและต่างประเทศ

 5. พัฒนาการบริการให้กับนักเรียนและลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

 6. (Customer satisfaction)

วัตถุประสงค์

 1.  ผู้เรียนมีทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ ประสบการณ์ ก้าวสู่มาตรฐานนานาชาติ

 2.  สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้มีการบูรณาการทางวิชาการ การปฏิบัติ และเทคโนโลยี

 3.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับอาจารย์และเครือข่ายศิษย์เก่า (KM)

 4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้จาก ภาครัฐ และเอกชน

 5.  สนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO9001:2015

Picture1.png
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Interket-Cleint-Logos-12.png
169944515_609892623227412_91053341467324

Establishment license

เอกสารใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่ เพ็ท กรูมมิ่งแอนด์สปา

อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตจัดตั้งเลขที่ สข ๒. ๐๖/๒๕๕๓ 

และใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ๐๐๑/๒๕๕๕

Group 227.png
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนตัดขนสุนัข
ใบอนุญาตตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รางวัลจากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนการสอน ISO9001:2015

International Organization for Standardization (at Geneva Switzerland) หรือ ISO 9001: 2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารกระบวนการให้ได้ สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยทางโรงเรียนฯ มุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการสอนสม่ำเสมอ

เกี่ยวกับใบอนุญาตรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัข โกลมี่เพ็ท ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ภายใต้สังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขที่สข ๒. ๐๖ / ๒๕๕๓ โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสอนตัดขนสุนัข เป็นแห่งแรก
และแห่งเดียวในภาคใต้จนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของภาค อุตสาหกรรมไทย ภายใต้ความช่วยเหลือต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไปถึงความสำเร็จ

การประเมินและรับข้อร้องเรียน

โรงเรียนสอนตัดขนสุนัขโกลมี่เพ็ท เราทำการรับฟังทั้งข้อติชม ร้องเรียน และ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยหากมีข้อติชมสามารถแจ้งโดยตรงกับผู้รับใบอนุญาตได้โดยตรง หรือ เบอร์โทรศัพท์ 081-5423199 (ดร.ณรงค์)

VIDEO

วีดีโอ แนะนำโรงเรียนสอนตัดขนสุนัขโกลมี่ เพ็ท และ

บทสัมภาษณ์นักเรียนจบการศึกษา